Wersja polska  Wersja angielska
 
| Oferta | | Studnia rewizyjna Procor Ø 600 mm | | Studnia rewizyjna teleskopowa PROCOR Ø 400 mm (Ø 300 mm) |
| Studnia teleskopowa do odwodnień z osadnikiem PROCOR Ø 400 mm | | Studnia rewizyjna PROCOR Ø 1000 mm |

Studnie z PVC PROCOR®

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA
Studnie kanalizacyjne PROCOR® zostały zaprojektowane w trzech średnicach kinet i rur wznoszących: 300 mm, 400 mm i 600 mm.
Wloty studni umożliwiają bezpośrednie podłączenie do nich rur strukturalnych typu PROCOR® eliminując tym samym konieczność stosowania kształtek przejściowych. Szeroki zakres średnic wlotów (od 160 mm do 400 mm) umożliwia różnorodność zastosowań.
Podstawowe części składowe studni PROCOR® to:
— kineta
— rura wznosząca PROCOR®
— pokrywa teleskopowa lub stożek betonowy
— pierścień odciążający i płyta pod właz (dla studni 800 i 1000).

Kineta
Kineta dostosowana jest do przewodów kanalizacyjnych z PVC systemu PROCOR® w układzie przelotowym (w szczególnych przypadkach z wlotem lewym lub prawym). Dno kinety wykonane jest z płyty PVC. Ślizg kinety również wykonany jest z PVC osadzonego w betonie powlekanym emulsją uszczelniającą.

Rura wznosząca
Rurę wznoszącą stanowi rura dwuścienna PROCOR® klasy SN8 w średnicach 300 mm, 400 mm lub 600 mm. Rury wznoszące mogą być dostarczane w dowolnych długościach w zależności od wysokości studni.
Możliwe jest wykonanie w ścianie rury wznoszącej dodatkowego podłączenia przewodu o średnicach 160 mm lub 200 mm.

Pokrywa teleskopowa
W skład pokrywy teleskopowej wchodzą: rura teleskopowa o średnicy 315 mm, uszczelka manszetowa oraz właz żeliwny lub wpust deszczowy.
Rura teleskopowa pozwala na związanie zwieńczenia studni z konstrukcją nawierzchni umożliwiając jednocześnie pionowe przesunięcia względem rury wznoszącej studni.
Włazy żeliwne oferowane są w dwóch klasach wytrzymałości:
• klasa B o nośności 12,5 T
• klasa D o nośności 40 T.

UWAGI DODATKOWE
Zastosowane uszczelnienia gumowe gwarantują szczelność przy ciśnieniu do 0,5 bara. Zewnętrzne użebrowanie ścian studni zapewnia całej strukturze właściwą sztywność i wytrzymałość na zmienne obciążenia oraz bardzo dobrą współpracę z gruntem. Wysokość zmontowanej studni może wynosić od 1200 do 6000 mm, w zależności od długości rury wznoszącej. Stabilne betonowe dno kinety zabezpiecza studnię przed wyporem przez wody gruntowe.
Studnie PROCOR® posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Budowlanego Dróg i Mostów oraz Centralnego Ośrodka Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „INSTAL”. Ponadto za innowacyjność rozwiązania zostały wyróżnione na Targach „Roads&Traffic” w Warszawie w listo-padzie 2001 r.

Studnie z rur o ściankach strukturalnych PROCOR® przeznaczone są do systemów kanalizacyjnych odprowadzających zarówno ścieki bytowe jak również ścieki chemicznie agresywne. Mogą być wbudowane w pasie drogowym (w jezdnię, chodnik lub pobocze) i poza nim. Doskonała szczelność i odporność chemiczna sprawiają, że studnie PROCOR® mogą być stosowane w terenach gdzie wymagane są specjalne warunki ochrony ekologicznej, szczególnie gdy chodzi o całkowitą eliminację przecieków do wód gruntowych.
Studnie PROCOR® powinny być wbudowane zgodnie z warunkami podanymi w Projekcie Technicznym na podsypce i odpowiednio zagęszczonej obsypce z gruntów dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym zgodnie z PN-S-02205:1998.
Maksymalna głębokość posadowienia studni PROCOR® nie powinna przekraczać 6 m. Studnie PROCOR® usytuowane w jezdniach dróg lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne (grupa 3 i 4 wg PN-EN 124:2000) powinny być wyposażone w rury trzonowe (teleskopowe) o sztywności obwodowej SN>4 kN/m2 oraz zwieńczenia żeliwne klasy C250 i D400. Na terenach wyłączonych z ruchu kołowego dopuszcza się zwieńczenia żeliwne klasy A15 i B125 zgodnie z PN-EN 124:2000 (PN-94/H-74051-2).
Zwieńczenie żeliwne studni PROCOR® Ř600 powinno być oparte na prefabrykowanej płycie z betonu B30 wchodzącej w skład kompletu. Płyta w zależności od przewidywanego obciążenia eksploatacyjnego powinna być ułożona na odpowiednio zagęszczonej zasypce lub warstwie konstrukcyjnej nawierzchni drogowej względnie na pierścieniu odciążającym wykonanym na mokro na budowie o wymiarach i wytrzymałości dostosowanych do przeniesienia obciążeń przewidzianych w Projekcie Technicznym.
Rury kanalizacyjne z PVC-U PROCOR® użyte do wykonania studni PROCOR® spełniają wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej IBDiM Nr AT/99-02-0779-01 z dnia 01.07.2003 r. Należy podkreślić, że system PROCOR® został w 2000 roku wyróżniony godłem Promocyjnym Teraz Polska, a na Międzynarodowych Targach Poznańskich Instalacje 2001 otrzymał Złoty Medal.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Studnie PROCOR® powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych i zabezpieczonych przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Dopuszcza się przechowywanie na otwartych placach magazynowych, jednakże okres ten nie powinien przekraczać 1 roku.
Podczas za- i wyładunku należy szczególnie ostrożnie obchodzić się z połączeniami kielichowymi odgałęzień, żeby nie zostały uszkodzone. Z tych względów przy transporcie i montażu należy stosować pasy z materiałów tekstylnych. Rury trzonowe nie powinny być przeciągane lecz przenoszone. Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie w temperaturze poniżej -5°C. Transport oraz prace przeładunkowe nie mogą być prowadzone w temperaturze poniżej -15°C.